Tải phần mềm dot NET Framework 2.0/3.0/3.5/4.0/4.5 FREE

Ngày 3 Tháng Mười Một 2013

Mục: Phần mềm

.Net Framework là tổng hợp các thư viện động (DLL) của Microsoft. Nó là các hàm, các lệnh được phát triển sẵn để trợ giúp cho người lập trình. Các chương trình viết trên dot NET cần bộ thư viện này để chạy vì vậy khi cài một số chương trình bạn sẽ được yêu cầu cài đặt cái này.\r\n\r\n \r\n\r\n

 \r\n\r\nTùy theo yêu cầu của từng phần mềm cụ thể mà bạn cần phải cài phiên bản dot NET Framework tương ứng. Các bạn có thể vào Programs and Features (Add/Remove Programs) để kiểm tra phiên bản đã được cài trong máy. Sau đây là link tải các phiên bản .Net Framework thông dụng:\r\n\r\n\r\n

– .NET Frame work 2.0:

\r\n

– Bản 32 bit: Tải về

\r\n

– Bản 64 bit: Tải về

\r\n \r\n

– .NET Frame work 3.0 SP1:

\r\n

– Bản 32 bit và 64 bit: Tải về

\r\n \r\n

– .NET Frame work 3.5 SP1:

\r\n

– Bản 32 bit và 64 bit: Tải về

\r\n \r\n

– .NET Frame work 4.0:

\r\n

– Bản 32 bit và 64 bit: Tải về

\r\n

– Link full tại Microsoft: Tải về

\r\n \r\n

– .NET Frame work 4.5:

\r\n

– Bản 32 bit và 64 bit: Tải về

\r\n

– Link full tại Microsoft: Tải về

\r\n 

Vui lòng đăng nhập để bình luận.