Phần mềm Mockup Balsamiq

Ngày 17 Tháng Năm 2013

Mục: Phần mềm, Thiết kế website

\r\n

Mockup Balsamiq là phần mềm dùng để Mockup phác thảo website. Hổ trợ để phát thảo ý tưởng về giao diện khi thiết kế web. File xuất ra với định dạng PNG, Bmml,…

\r\n

Tải về: Mockup Balsamiq

\r\n

Key bản quyền:

\r\n\r\n

\r\n\r\nName: SoftVnn\r\n\r\neJzzzU/OLi0odswsqgnOTysJy8ursUQCNc41hjV+7q5+AClADYE=\r\n\r\nName: tuan.cse06 – SoftVnn\r\neJzzzU/OLi0odswsqikpTczTSy5ONTBT0FUIzk8rCc..q7FEAjXONYY1f u6ufgD21RF1 \r\n\r\n

Vui lòng đăng nhập để bình luận.