Tổng hợp games hay trên windows 8

Ngày 9 Tháng Năm 2013

Mục: Games hay

Tuyển tập các game hay và miễn phí trên win 8:\r\n

1. Robotek:

\r\n\r\n

[IMG]

\r\n

Tải về: Robotek (nhấn vào View in Windows Store)

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

2. Totemo:

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Tải về: Totemo (nhấn vào View in Windows Store)

\r\n

\r\n

\r\n

3. SoulCraft:

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Tải về: SoulCraft (nhấn vào View in Windows Store)

\r\n

\r\n

\r\n

4. Shuriken Ninja:

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Tải về: Shuriken Ninja (nhấn vào View in Windows Store)

\r\n

\r\n

\r\n

5. Speed Rovers:

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Tải về: Speed Rovers (nhấn vào View in Windows Store)

\r\n

\r\n

\r\n

6. Monster Island:

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Tải về: Monster Island (nhấn vào View in Windows Store)

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

7. Jetpack Joyride:

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Tải về: Jetpack Joyride (nhấn vào View in Windows Store)

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

8. AE Lucky Fishing:

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Tải về: AE Lucky Fishing (nhấn vào View in Windows Store)

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

9. Judge Dredd vs. Zombies:

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Tải về: Judge Dredd vs. Zombies (nhấn vào View in Windows Store)

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Vui lòng đăng nhập để bình luận.